Etienne vantKruys, một nhà đầu tư tiền mã hoá ở Amsterdam, Hà Lan, đang tìm kiếm một khoản đầu tư mới vào mùa hè 2 năm trước khi ông gặp một số nhà đầu tư sớm vào Luna, một đồng tiền số ...